Press "Enter" to skip to content

10 Trích Dẫn Hay Nhất Của Jesse Livermore (Phần 2)

Last updated on 31 Tháng Mười Hai, 2022

In a bull market and particularly in booms the public at first makes money which it later loses simply by overstaying the bull market.

Jesse Livermore

Trong một thị trường giá lên và đặc biệt là trong thời kỳ bùng nổ, công chúng lúc đầu kiếm được tiền nhưng sau đó lại mất trắng chỉ bằng cách ở lại quá lâu trong thị trường giá lên.

In a bull market your game is to buy and hold until you believe that the bull market is near it’s end. To do this you must study general conditions and not tips or special factors affecting individual stocks. Then get out of all your stocks; get out for keeps!

Jesse Livermore

Trong một thị trường giá lên, trò chơi của bạn là mua và nắm giữ cho đến khi bạn tin rằng thị trường giá lên sắp kết thúc. Để làm điều này, bạn phải nghiên cứu các điều kiện chung chứ không phải các mẹo hoặc yếu tố đặc biệt ảnh hưởng đến từng cổ phiếu. Sau đó, thoát khỏi tất cả các cổ phiếu của bạn; Thoát ra và giữ tiền!

In a narrow market, when prices are not getting anywhere to speak of but move within a narrow range, there is no sense in trying to anticipate what the next big movement is going to be. The thing to do is to watch the market, read the tape to determine the limits of the get nowhere prices, and make up your mind that you will not take an interest until the prices breaks through the limit in either direction.

Jesse Livermore

Trong một thị trường hẹp, khi giá chỉ di chuyển trong một phạm vi hẹp, sẽ không có ý nghĩa gì khi cố gắng dự đoán biến động lớn tiếp theo sẽ diễn ra. Điều cần làm là theo dõi thị trường và quyết định rằng bạn sẽ không quan tâm cho đến khi giá vượt qua giới hạn theo một trong hai hướng.

In any sector, trade the leading stock – the one showing the strongest trend.

Jesse Livermore

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, hãy giao dịch cổ phiếu hàng đầu – cổ phiếu thể hiện xu hướng mạnh nhất.

Instead of hoping he must fear and instead of fearing he must hope. He must fear that his loss may develop into a much bigger loss, and hope that his profit may become a big profit.

Jesse Livermore

Thay vì hy vọng, anh ta phải sợ hãi và thay vì sợ hãi, anh ta phải hy vọng. Anh ta phải lo sợ rằng khoản lỗ của mình có thể phát triển thành một khoản lỗ lớn hơn nhiều, và hy vọng rằng khoản lãi của mình có thể trở thành một khoản lãi lớn.

It is not good to be too curious about all the reasons behind price movements.

Jesse Livermore

Sẽ không tốt nếu quá tò mò về tất cả các lý do đằng sau biến động giá.

It is what people actually did in the stock market that counted – not what they said they were going to do.

Jesse Livermore

Những gì mọi người thực sự làm trên thị trường chứng khoán mới được tính – chứ không phải những gì họ nói rằng họ sẽ làm.

It isn’t as important to buy as cheap as possible as it is to buy at the right time.

Jesse Livermore

Mua càng rẻ càng tốt không quan trọng bằng mua đúng thời điểm.

Just remember, without discipline, a clear strategy, and a concise plan, the speculator will fall into all the emotional pitfalls of the market – jump from one stock to another, hold a losing position too long, and cut out of a winner too soon, for no reason other than fear of losing profit. Greed, Fear, Impatience, Ignorance, and Hope will all fight for mental dominance over the speculator. Then, after a few failures and catastrophes the speculator may become demoralised, depressed, despondent, and abandon the market and the chance to make a fortune from what the market has to offer.

Jesse Livermore

Chỉ cần nhớ rằng, nếu không có kỷ luật, chiến lược rõ ràng và kế hoạch ngắn gọn, nhà đầu cơ sẽ rơi vào tất cả những cạm bẫy cảm xúc của thị trường – nhảy từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác, giữ vị thế thua lỗ quá lâu và cắt đứt vị thế chiến thắng quá sớm, không vì lý do nào khác ngoài sợ mất lợi nhuận. Tham lam, Sợ hãi, Thiếu kiên nhẫn, Thiếu hiểu biết và Hy vọng đều sẽ chiến đấu để giành quyền thống trị tinh thần đối với nhà đầu cơ. Sau đó, sau một vài thất bại và thảm họa, nhà đầu cơ có thể trở nên mất tinh thần, chán nản, chán nản và từ bỏ thị trường cũng như cơ hội kiếm bộn tiền từ những gì thị trường mang lại.

Limit interest in too many stocks at one time. It is much easier to watch a few than many.

Jesse Livermore

Hạn chế quan tâm đến quá nhiều cổ phiếu cùng một lúc. Nó dễ dàng hơn nhiều để xem một vài hơn nhiều.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *