Press "Enter" to skip to content

10 Trích Dẫn Hay Nhất Của Jesse Livermore (phần 4)

Last updated on 31 Tháng Mười Hai, 2022

Patterns repeat, because human nature hasn’t changed for thousand of year.

Jesse Livermore

Các mô hình lặp lại, bởi vì bản chất con người đã không thay đổi trong hàng nghìn năm.

Play the market only when all factors are in your favor. No person can play the market all the time and win. There are times when you should be completely out of the market, for emotional as well as economic reasons.

Jesse Livermore

Chỉ tham gia thị trường khi tất cả các yếu tố đều có lợi cho bạn. Không ai có thể chơi thị trường mọi lúc và giành chiến thắng. Có những lúc bạn nên đứng ngoài thị trường hoàn toàn vì lý do tình cảm cũng như kinh tế.

The leaders of today may not be the leaders of two years from now.

Jesse Livermore

Những mã dẫn đần của ngày hôm nay có thể không phải là những mã dẫn đầu của hai năm tới.

The market does not beat them. They beat themselves, because though they have brains they cannot sit tight.

Jesse Livermore

Thị trường không đánh bại họ. Họ tự đánh mình, bởi vì họ có đầu óc nhưng không thể ngồi yên.

The money lost by speculation alone is small compared with the gigantic sums lost by so-called investors who have let their investments ride.

Jesse Livermore

Số tiền bị mất chỉ do đầu cơ là nhỏ so với số tiền khổng lồ bị mất bởi những người được gọi là nhà đầu tư, những người đã để cho các khoản đầu tư của họ trôi qua.

The speculator has to insure himself against considerable losses by taking the first small loss. In so doing, he keeps his account in order so that at some future time, when he has a constructive idea, he will be in a position to go into another deal, taking on the same amount of stock as he had when he was wrong.

Jesse Livermore

Nhà đầu cơ phải tự bảo vệ mình trước những tổn thất đáng kể bằng cách chấp nhận khoản lỗ nhỏ đầu tiên. Khi làm như vậy, anh ta giữ tài khoản của mình có trật tự để một lúc nào đó trong tương lai, khi anh ta có một ý tưởng mang tính xây dựng, anh ta sẽ có thể tham gia vào một thương vụ khác, mua lại số lượng cổ phiếu giống như khi anh ta sai lầm.

There are times when you should be completely out of the market, for emotional as well as economic reasons.

Jesse Livermore

Có những lúc bạn nên đứng ngoài thị trường hoàn toàn vì lý do cảm xúc cũng như kinh tế.

There is nothing like losing all you have in the world for teaching you what not to do. And when you know what not to do in order not to lose money, you begin to learn what to do in order to win.

Jesse Livermore

Không có gì giống như mất tất cả những gì bạn có trên thế giới để dạy bạn những điều không nên làm. Và khi bạn biết những gì không nên làm để không bị mất tiền, bạn bắt đầu học những gì cần làm để giành chiến thắng.

There is nothing new in Wall Street. There can’t be because speculation is as old as the hills. Whatever happens in the stock market today has happened before and will happen again.

Jesse Livermore

Không có gì mới ở Phố Wall. Bất cứ điều gì xảy ra trên thị trường chứng khoán ngày nay đều đã xảy ra trước đó và sẽ xảy ra lần nữa.

There is nothing new on Wall Street or in stock speculation. What has happened in the past will happen again, and again, and again. This is because human nature does not change, and it is human emotion, solidly build into human nature, that always gets in the way of human intelligence. Of this I am sure.

Jesse Livermore

Không có gì mới ở Phố Wall hay trong lĩnh vực đầu cơ chứng khoán. Những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ xảy ra một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa. Điều này là do bản chất con người không thay đổi, và chính cảm xúc của con người, được xây dựng vững chắc trong bản chất con người, luôn cản trở trí thông minh của con người. Tôi chắc chắn về điều này.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *