Press "Enter" to skip to content

10 Trích Dẫn Hay Nhất Của Jesse Livermore (phần 1)

Last updated on 31 Tháng Mười Hai, 2022

Don’t trust your own opinion and back your judgment until the action of the market itself confirms your opinion.

Jesse Livermore

Đừng tin vào ý kiến ​​​​của riêng bạn và ủng hộ phán đoán của bạn cho đến khi chính hành động của thị trường xác nhận ý kiến ​​​​của bạn.

End trades when it is clear that the trend you are profiting from is over.

Jesse Livermore

Kết thúc giao dịch khi rõ ràng là xu hướng mà bạn đang thu lợi nhuận đã kết thúc.

Every once in a while you must go to cash, take a break, take a vacation. Don’t try to play the market all the time. It can’t be done, too tough on the emotions.

Jesse Livermore

Thỉnh thoảng bạn phải đi rút tiền, nghỉ ngơi, đi nghỉ. Đừng cố chơi thị trường mọi lúc. Nó không thể được thực hiện, quá khó khăn về cảm xúc.

Experience has proved to me that real money made in speculating has been in commitments in a stock or commodity showing a profit right from the start.

Jesse Livermore

Kinh nghiệm đã chứng minh cho tôi thấy rằng tiền thực sự kiếm được từ việc đầu cơ đã được cam kết trong một cổ phiếu hoặc hàng hóa cho thấy lợi nhuận ngay từ đầu mua.

Go long when stocks reach a new high. Sell short when they reach a new low.

Jesse Livermore

Mua khi cổ phiếu đạt mức cao mới. Bán khống khi chúng đạt mức thấp mới.

I become a buyer as soon as a stock makes a new high on its movement after having had a normal reaction.

Jesse Livermore

Tôi trở thành người mua ngay khi cổ phiếu tạo đỉnh mới trong quá trình chuyển động của nó sau khi cổ phiếu có phản ứng bình thường.

I did exactly the wrong thing. The cotton showed me a loss and I kept it. The wheat showed me a profit and I sold it out. Of all the speculative blunders there are few greater than trying to average a losing game. Always sell what shows you a loss and keep what shows you a profit.

Jesse Livermore

Tôi đã làm chính xác điều sai trái. Cổ phiếu Bông cho tôi lỗ và tôi giữ nó. Lúa mì mang lại cho tôi lợi nhuận và tôi đã bán nó đi. Trong tất cả những sai lầm đầu cơ, có một vài sai lầm lớn hơn việc cố gắng trung bình một trò chơi thua cuộc. Luôn bán những gì cho thấy bạn thua lỗ và giữ những gì cho thấy bạn có lãi.

I didn’t always win. My plan of trading was sound enough and won oftener than it lost.

Jesse Livermore

Không phải lúc nào tôi cũng thắng. Kế hoạch giao dịch của tôi khá hợp lý và thắng nhiều hơn thua.

I never hesitate to tell a man that I am bullish or bearish. But I do not tell people to buy or sell any particular stock. In a bear market all stocks go down and in a bull market they go up.

Jesse Livermore

Tôi không bao giờ ngần ngại nói với một người là TT đang tăng hay giảm giá. Nhưng tôi không bảo mọi người mua hay bán bất kỳ cổ phiếu cụ thể nào. Trong một thị trường giá xuống, tất cả các cổ phiếu đều giảm giá và trong một thị trường giá lên, chúng sẽ tăng giá.

I was convinced whatever was wrong was wrong with me and not with the market.

Jesse Livermore

Tôi tin rằng bất cứ điều gì không ổn là do tôi chứ không phải do thị trường.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *