Press "Enter" to skip to content

10 Trích Dẫn Hay Của Nicolas Darvas (phần 2)

I believe in analysis and not forecasting.

Nicolas Darvas

Tôi tin vào phân tích chứ không phải dự báo.

I bought with bold confidence when I thought I was right and coldly, without hurt ego, I took my limited losses when I thought I was proven wrong.

Nicolas Darvas

Tôi đã mua với sự tự tin táo bạo khi tôi nghĩ mình đúng và lạnh lùng, không làm tổn thương cái tôi của mình, tôi chấp nhận những khoản lỗ hạn chế khi tôi nghĩ rằng mình đã sai.

I decided never again to risk more money than I could afford to lose without ruining myself.

Nicolas Darvas

Tôi quyết định không bao giờ mạo hiểm số tiền nhiều hơn số tiền tôi có thể để mất mà không hủy hoại bản thân.

I decided to let my stop-loss decide.

Nicolas Darvas

Tôi quyết định để mức cắt lỗ của mình quyết định.

I keep out in a bear market and leave such exceptional stocks to those who don’t mind risking their money against the market trend.

Nicolas Darvas

Tôi đứng ngoài thị trường giá xuống và để lại những cổ phiếu đặc biệt như vậy cho những người không ngại mạo hiểm tiền của họ trước xu hướng thị trường.

I knew now that I had to keep rigidly to the system I had carved out for myself.

Nicolas Darvas

Bây giờ tôi biết rằng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống mà tôi đã vạch ra cho chính mình.

I listened eagerly to what they had to say and religiously followed their tips. Whatever I was told to buy, I bought. It took me a long time to discover that this is one method that never works.

Nicolas Darvas

Tôi háo hức lắng nghe những gì họ nói và làm theo lời khuyên của họ một cách không do dự. Bất cứ thứ gì tôi được bảo mua, tôi đã mua. Tôi đã mất một thời gian dài để khám phá ra rằng đây là một phương pháp không bao giờ hiệu quả.

I made up my mind to buy high and sell higher.

Nicolas Darvas

Tôi quyết định mua cao và bán cao hơn.

I was successful in taking larger profits than losses in proportion to the amounts invested.

Nicolas Darvas

Tôi đã thành công trong việc thu được lợi nhuận lớn hơn thua lỗ tương ứng với số tiền đầu tư.

Like human beings, stocks behave differently. Some of them are calm, slow, conservative. Others are jumpy, nervous, tense. Some of them I found easy to predict. They were consistent in their moves, logical in their behavior. They were like dependable friends.

Nicolas Darvas

Giống như con người, cổ phiếu hành xử khác nhau. Một số người trong số họ bình tĩnh, chậm chạp, bảo thủ. Những người khác thì bồn chồn, lo lắng, căng thẳng. Một số trong số họ tôi thấy dễ đoán. Họ nhất quán trong các bước di chuyển, hợp lý trong hành vi của họ. Họ giống như những người bạn đáng tin cậy.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *