Press "Enter" to skip to content

10 Trích Dẫn Hay Của Nicolas Darvas (phần 3)

The truth was that as my pocket had strengthened, my head had weakened.

Nicolas Darvas

Sự thật là khi túi của tôi mạnh lên, đầu tôi yếu đi.

There is no reason to sell a rising stock.

Nicolas Darvas

Không có lý do gì để bán một cổ phiếu đang tăng giá.

My stop loss method had two effects. It got me out of the wrong stock and into the right one.

Nicolas Darvas

Phương pháp cắt lỗ của tôi có hai tác dụng. Nó đưa tôi ra khỏi cổ phiếu sai và vào cổ phiếu đúng.

Now these stocks would be more expensive than ever before and so they would look too dear to the uninitiated. But they could become dearer. I made up my mind to buy high and sell higher.

Nicolas Darvas

Bây giờ những cổ phiếu này sẽ đắt hơn bao giờ hết và vì vậy chúng sẽ trông quá đắt đối với những người không quen biết. Nhưng họ có thể trở nên thân yêu hơn. Tôi quyết định mua cao và bán cao hơn.

When a share is in an uptrend, we should hold on to the share and not hurry to sell it off. If the share is in an uptrend, then we have a chance to make a good profit there. On the other hand, when the share indicates or gives a signal of moving in the downtrend, then we should sell it off early.

Nicolas Darvas

Khi một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, chúng ta nên giữ cổ phiếu đó và đừng vội bán đi. Nếu cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, thì chúng ta có cơ hội kiếm được lợi nhuận tốt ở đó. Ngược lại, khi cổ phiếu cho thấy hoặc có tín hiệu di chuyển trong xu hướng giảm, thì chúng ta nên bán tháo sớm.

It is what stocks are doing and not what people are saying that determine my actions.

Nicolas Darvas

Chính những gì chứng khoán đang làm chứ không phải những gì mọi người đang nói sẽ quyết định hành động của tôi.

I came to the conclusion that the only stocks which would be of real interest to me would be those that were breaking all previous records: stocks not merely rising in price, but actually in their highest boxes ever.

Nicolas Darvas

Tôi đi đến kết luận rằng những cổ phiếu duy nhất mà tôi thực sự quan tâm sẽ là những cổ phiếu phá vỡ mọi kỷ lục trước đó: cổ phiếu không chỉ đơn thuần tăng giá mà còn thực sự ở mức cao nhất từ ​​trước đến nay.

There is no Reason to HOLD or BUY a Stock that is not in its TOPMOST BOX.

Nicolas Darvas

Không có lý do gì để GIỮ hoặc MUA một cổ phiếu không nằm trong hộp cao nhất của nó.

There is no such thing as cannot in the market. Any stock can do anything.

Nicolas Darvas

Không có gì là không thể trên thị trường. Bất kỳ cổ phiếu có thể làm bất cứ điều gì.

In the same way ,I realized that it was impossible for me to assess great historical turning points in the market when they began to happen, what fascinated me was….that my stop- losses made such an assessment unnecessary.

Nicolas Darvas

Tương tự như vậy, tôi nhận ra rằng tôi không thể đánh giá những bước ngoặt lịch sử vĩ đại trên thị trường khi chúng bắt đầu xảy ra, điều làm tôi thích thú là…. rằng các điểm dừng lỗ của tôi khiến cho việc đánh giá như vậy trở nên không cần thiết.

I would rather hold on to one rising stock for a longer period than juggle with a dozen stocks for a short period of time.

Nicolas Darvas

Tôi thà giữ một cổ phiếu tăng giá trong thời gian dài hơn là tung hứng với hàng tá cổ phiếu trong một khoảng thời gian ngắn.

Be patient while your doing #homework ,best bull market will come.

Nicolas Darvas

Hãy kiên nhẫn trong khi bạn đang làm bài tập về nhà, thị trường giá lên tốt nhất sẽ đến.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *