Press "Enter" to skip to content

5 Trích Dẫn Hay Của Richard Wyckoff

Last updated on 31 Tháng Mười Hai, 2022

Listen to what the market is saying about others, not what others are saying about the market.

Richard Wyckoff

Xem TT đang thể hiện dòng tiền lớn vào ngành nào, cổ phiếu nào, chứ không phải nghe người khác nói gì về TT. Dữ liệu thực tế giá và khối lượng từ TT phản ánh tất cả.

A sure way to avoid big investment losses: Once a week close out every investment that shows a loss. Keep only those which are moving your favor.

Richard Wyckoff

Cách chắn chắn để tránh lỗ lớn: Là mỗi tuần đóng tất cả vị thế đang nắm giữ lỗ, chỉ giữ lại những vị thế đang lãi.

Successful trading depends on a systematic control of losses and the securing of profits in excess of those losses.

Richard Wyckoff

Thành công trong đầu tư lệ thuộc vào kiểm soát 1 cách có hệ thống các khoản lỗ và bảo vệ lãi lớn hơn khoản lỗ.

I noticed a very marked tendency to accept a small profit and stand for a big loss.

Richard Wyckoff

Chúng ta thường hay có khuynh hướng chấp nhận khoản lãi nhỏ và chịu đựng 1 khoản lỗ lớn.

The market always tells you what to do. It tells you: Get in. Get out. Move your stop. Close out. Stay neutral. Wait for a better chance. All these things the market is continually impressing upon you, and you must get into the frame of mind where you are in reality taking your orders from the action of the market itself — from the tape.

Richard Wyckoff

TT luôn cho bạn biết phải làm gì: Mua vào, bán ra. Tới điểm dừng lỗ thì phải thoát và ở ngoài chờ cơ hội tốt hơn. Tất cả những điều này TT liên tục gây ấn tượng cho bạn biết và bạn cần phải tuân theo những mệnh lệnh từ hành động của TT.

Còn tiếp. Xem thêm tiểu xử Richard Wyckoff

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *