Press "Enter" to skip to content

5 Trích Dẫn Hay Của Richard Wyckoff (phần 2)

Last updated on 31 Tháng Mười Hai, 2022

Never get married to a security.

Richard Wyckoff

Don’t think because you own a stock it can’t go down much farther. Any stock can go anywhere.

Richard Wyckoff

When in doubt, stay out. If you are in, and grow doubtful, get out.

Richard Wyckoff

Reading all the financial news and evaluating it will avail you nothing. The market may rise on bad news and go down on good news. Then where are you?

Richard Wyckoff

Đọc tất cả các tin tức tài chính và đánh giá nó sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn vì: TT có thể tăng khi có tin xấu và giảm khi có tin tốt.

Sometimes it is scientific to go with the crowd; at other times it is scientific to go against the crowd. The main thing is to be right.

Richard Wyckoff

Đôi khi nó là khoa học để đi với đám đông; vào những thời điểm khác, nó là khoa học để đi ngược lại đám đông. Điều chính là phải đúng. Theo đám đông hay dòng tiền lớn khi giá tăng lên khỏi các nền giá 1-4, và đi ngược khi giá break lên các nền giá thứ 5. Điều chính đúng ở đây là 1 ví dụ vậy.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *