Press "Enter" to skip to content
Cổ phiếu đang ở vùng hỗ trợ ngày 11 Tháng Chín, 2023

Cổ phiếu đang ở vùng hỗ trợ ngày 11 Tháng Chín, 2023

Danh sách các cổ phiếu khỏe, đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ ngày 11 Tháng Chín, 2023 có khả năng đảo chiều và tiếp tục tăng khỏi vùng giá hiện tại vào các phiên tới:

STB, TPB, CTG, TVC, MBB, KDC, HCD, KDH, DRC, VEA, TSC, HAG, OIL, PVP, VCB, SHB, EVG, LTG, KHG, VPB, BID, HAX, VIB, TTF, TIG, DRH, HVN, ACB, NRC, TCD, CTI, HHS, MPC, KOS, PXL, PVC, GEG, DRI, HDG, NT2, VSC, VOS, VC2, VGT, QNS, LIG, VRE, PHR, KSB, ANV, HHV, LCG, NTL, SAM, APH, VIC, HBC, PSH, GAS, VHM, REE, POW, BAF, SSB, ABW

Hỗ trợ Trend mạnh

 • STB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • TPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • CTG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • TVC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • MBB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • KDC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • HCD: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • KDH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • DRC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VEA: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • TSC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • HAG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • OIL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • PVP: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VCB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • SHB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • EVG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • LTG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • KHG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VPB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • BID: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • HAX: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VIB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • TTF: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • TIG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • DRH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • HVN: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • ACB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • NRC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • TCD: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • CTI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • HHS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • MPC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • KOS: Giá trên các đường trung bình (20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • PXL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Hỗ trợ Trend trung hạn

 • PVC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • GEG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • DRI: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • HDG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • NT2: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 200) ngày và (10) tuần
 • VSC: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VOS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VC2: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VGT: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • QNS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • LIG: Giá trên các đường trung bình (10, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VRE: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • PHR: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • KSB: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • ANV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • HHV: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • LCG: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • NTL: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • SAM: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • APH: Giá trên các đường trung bình (10, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VIC: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (30) tuần
 • HBC: Giá trên các đường trung bình (50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • PSH: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

Hỗ trợ Trend dài hạn

 • GAS: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần
 • VHM: Giá trên các đường trung bình (150, 200) ngày và (30) tuần
 • REE: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 100, 150, 200) ngày và (30) tuần
 • POW: Giá trên các đường trung bình (10, 200) ngày
 • BAF: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 200) ngày
 • SSB: Giá trên các đường trung bình (100, 150, 200) ngày và (30) tuần
 • ABW: Giá trên các đường trung bình (10, 20, 50, 100, 150, 200) ngày và (10, 30) tuần

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *