Press "Enter" to skip to content

9 Trích Dẫn Hay Của Bernard Baruch (phần 2)

Exit is the most important aspect of trading—very few study it.

Bernard Baruch

Thoát lệnh là khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch—rất ít người nghiên cứu về nó.

Something that everyone knows isn’t worth anything.

Bernard Baruch

Thứ mà ai cũng biết chẳng có giá trị gì.

Focus on and buy only a few stocks.

Bernard Baruch

Chỉ tập trung và mua vào một vài cổ phiếu.

In order to make more money ,always take your profit too soon, conquer greed

Bernard Baruch

Để kiếm được nhiều tiền hơn, hãy luôn chốt lời thật sớm, hãy chế ngự lòng tham

No general keeps his troops fighting all the time; nor does he go into battle without some part of his forces held back in reserve

Bernard Baruch

Không có vị tướng nào luôn để quân đội của mình để chiến đấu; anh ta cũng không tham gia trận chiến mà không có một phần lực lượng nào được giữ lại để dự bị.

Before you buy a security, find out everything you can about the company, its management and competitors, its earnings and possibilities for growth.

Bernard Baruch

Trước khi bạn mua chứng khoán, hãy tìm hiểu mọi thứ có thể về công ty, ban quản lý và đối thủ cạnh tranh, thu nhập và khả năng phát triển của công ty.

Learn how to take your losses quickly and cleanly. Don’t expect to be right all the time. If you have made a mistake, cut your losses as quickly as possible.

Bernard Baruch

Tìm hiểu làm thế nào để mất mát của bạn một cách nhanh chóng và sạch sẽ. Đừng mong đợi lúc nào cũng đúng. Nếu bạn mắc sai lầm, hãy cắt lỗ càng nhanh càng tốt.

Nobody ever lost money taking a profit.

Bernard Baruch

Không ai từng mất tiền khi chốt lời.

Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.

Bernard Baruch

Hãy là chính bạn và nói những gì bạn cảm thấy, bởi vì những người quan tâm không quan trọng và những người quan trọng không quan tâm.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *