Press "Enter" to skip to content

9 Trích Dẫn Hay Của Bernard Baruch (phần 1)

Vote for the man who promises least; he’ll be the least disappointing.

Bernard Baruch

Hãy bầu cho người ít hứa hẹn nhất; anh ấy sẽ là người ít thất vọng nhất.

If a speculator is correct half of the time, he is hitting a good average. Even being right 3 or 4 times out of 10 should yield a person a fortune if he has the sense to cut his losses quickly on the ventures where he is wrong.

Bernard Baruch

Nếu một nhà đầu cơ đúng một nửa thời gian, thì anh ta đang đạt mức trung bình tốt. Ngay cả khi đúng 3 hoặc 4 lần trong số 10 lần thì cũng sẽ mang lại cho một người cả gia tài nếu anh ta có ý thức cắt lỗ nhanh chóng mà anh ta đã sai.

If you know something about the stock I’m trading in, something really, really important please keep it to yourself. Don’t tell me

Bernard Baruch

If you know something about the stock I’m trading in, something really, really important please keep it to yourself. Don’t tell me

The main purpose of the stock market is to make fools of as many men as possible.

Bernard Baruch

Mục đích chính của thị trường chứng khoán là biến càng nhiều người thành kẻ ngốc càng tốt.

Show me the charts, and I’ll tell you the news.

Bernard Baruch

Cho tôi xem các biểu đồ, và tôi sẽ cho bạn biết tin tức.

In trading/investing, it’s not about how much you make but rather how much you don’t lose.

Bernard Baruch

Trong giao dịch/đầu tư, vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu mà là bạn không bị mất bao nhiêu.

Don’t try to buy at the bottom and sell at the top. It can’t be done except by liars.

Bernard Baruch

Đừng cố mua ở đáy và bán ở đỉnh. Nó không thể được thực hiện ngoại trừ bởi những kẻ nói dối.

if you’ve made a mistake cut your losses as quickly as possible.

Bernard Baruch

Nếu bạn phạm sai lầm, hãy cắt lỗ càng nhanh càng tốt.

Become more humble as the market goes your way.

Bernard Baruch

Trở nên khiêm tốn hơn khi thị trường đi theo cách của bạn.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *