Press "Enter" to skip to content

8 Trích Dẫn Hay Của Jesse Livermore

Last updated on 31 Tháng Mười Hai, 2022

A loss never bothers me after I take it. I forget it overnight. But being wrong – not taking the loss, that is what does the damage to the pocketbook and to the soul.

Jesse Livermore

Một khoản lỗ không bao giờ làm phiền tôi sau khi tôi cắt lỗ. Tôi quên nó qua đêm. Nhưng sẽ sai – không chịu cắt lỗ, đó là điều hại túi tiền và hại cả tâm hồn.

A man must believe in himself and his judgment if he expects to make a living at this game. That’s why I don’t believe in tips.

Jesse Livermore

Nhà đầu tư phải tin vào bản thân và sự phán đoán của mình nếu muốn kiếm sống bằng trò chơi này. Đó là lý do tại sao tôi không tin vào lời khuyên.

A man must study general conditions, to seize them so as to be able to anticipate probabilities.

Jesse Livermore

Phải nghiên cứu các điều kiện chung của TT, nắm bắt chúng để có thể dự đoán các khả năng có thể xảy ra.

A prudent speculator never argues with the tape. Markets are never wrong, opinions often are.

Jesse Livermore

Một nhà đầu cơ thận trọng không bao giờ tranh luận với cuộn băng (lưu lại nhật kí giao dịch). Thị trường không bao giờ sai, quan điểm thường sai.

A speculator should make it a rule each time he closes out a successful deal to take one-half of his profits and lock this sum up in a safe deposit box. The only money that is ever taken out of Wall Street by speculators is the money they draw out of their accounts after closing a successful deal.

Jesse Livermore

Một nhà đầu cơ nên tạo quy tắc cho mình mỗi khi kết thúc một giao dịch thành công: giữ lấy một nửa lợi nhuận của mình và khóa số tiền này trong một hộp ký gửi an toàn. Số tiền duy nhất mà các nhà đầu cơ lấy ra khỏi Phố Wall là số tiền họ rút ra khỏi tài khoản của mình sau khi chốt một giao dịch thành công.

A stock is never too high to buy and never too low to short.

Jesse Livermore

Một cổ phiếu không bao giờ là quá cao để mua và không bao giờ là quá thấp để bán khống.

As long as a stock is acting right, and the market is right, do not be in a hurry to take profits

Jesse Livermore

Khi cổ phiếu đang hoạt động đúng và thị trường đúng hướng của mình thì đừng vội chốt lời quá sớm.

Big money is made in the stock market by being on the right side of the major moves. I don’t believe in swimming against the tide.

Jesse Livermore

Số tiền lớn kiếm được trên thị trường chứng khoán bằng cách theo đúng xu hướng chính của TT. Tôi không tin vào việc đi ngược xu hướng.

               Là người đầu tiên bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *